15 Haziran 2020 Pazartesi

Kabadayıların, Zorbazların Ataları: Ayyarlar, Ahdaslar-Yayın Kaynakçası
(Eğer videoda bahsi geçen kavramların neden kullanıldığını, "maffios" tabirinin kullanılma sebebini merak ediyorsanız, kabadayılar tarihine giriş mahiyetinde aşağıdaki iki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. MBY)Kabadayıların, Zorbazların Ataları: Ayyarlar, Ahdaslar-Yayın Kaynakçası
·İsmail PIRLANTA, Ortaçağ İslam Dünyasında Şehir Eşkıyaları Ayyarlar, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2015.
· Murat ÇULCU, Her Sakaldan Bir Kıl-Türkiye’de Mafia’laşmanın Kökenleri-I, E Yayınları, İstanbul 2006.
·Murat ÇULCU, Mafia Üzerine Notlar, Kastaş Yayınevi, İstanbul 1998.
·Mehmet Berk YALTIRIK'ın "Eski İstanbul Kabadayısı Figürü ve Bir Şehrin Yaşadığı Değişimler" adlı makalesi: https://www.academia.edu/41753239/Eski_%C4%B0stanbul_Kabaday%C4%B1s%C4%B1_Fig%C3%BCr%C3%BC_ve_Bir_%C5%9Eehrin_Ya%C5%9Fad%C4%B1%C4%9F%C4%B1_De%C4%9Fi%C5%9Fimler?source=swp_share
· Muammer GÜL'ün "Ortaçağ İslam Tarihinde Sosyal Sınıfların Tarihine Bir Bakış: Ahdas Hareketi" makalesi: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c5s7/makale/c5s7m5.pdf
·Coşkun ALPTEKİN'in yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki "Ahdas" maddesi: https://islamansiklopedisi.org.tr/ahdas
·Abdülkadir ÖZCAN'ın yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki "Ayyâr" maddesi: https://islamansiklopedisi.org.tr/ayyar
·Osman TÜRER'in yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki "Ebü'l-Hasan Bûşencî" maddesi: http://www.islamansiklopedisi.org.tr/busenci-ebul-hasan
· Mehmet Ali Hacıgökmen'in yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki "Mecdüddin İshak" maddesi: http://www.islamansiklopedisi.org.tr/mecduddin-ishak
· Süleyman ULUDAĞ'ın kavramı, Ahmet Yaşar OCAK'ın tarihçesini yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki "Fütüvvet" maddesi: http://www.islamansiklopedisi.org.tr/futuvvet
·Ahmet Yaşar OCAK'ın yazdığı TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki "Fütüvvetname" maddesi: http://www.islamansiklopedisi.org.tr/futuvvetname
· Claude CAHEN’in Encyclopaedia Iranica’daki “Ayyâr” maddesi ve yine Cahen’in W. L. HANAWAY, Jr. ile yazdığı “Ayyâr in Persian Sources” maddesi: http://www.iranicaonline.org/articles/ayyar
·  Mohsen ZAKERİ’nin Encyclopaedia Iranica’daki “Javânmardi (Fotowwa)” [Civanmert, Fütüvve] maddesi: http://www.iranicaonline.org/articles/javanmardi

5 Haziran 2020 Cuma

Türk Mitolojisi, Şamanizm ve Türk İnançları-Yayın Kaynakçası-Ceren Sungur’un Tarih Obası kanalında konuştuğumuz “Yerli Fantastik Edebiyat ve Yazar Adaylarına Tavsiyeler” başlıklı bölüm

-Ceren Sungur'un Tarih Obası kanalından “TÜRK MİTOLOJİSİ - Sorularınıza Cevaplar ve Okuma Önerileri” videosu
-Dr. Timur B. Davletov'un şamanizm, Altay mitolojisi ve kültürü üzerine video kanalı: https://www.youtube.com/user/Aronberk


Türk Mitolojileri, Şamanizm ve Türk İnançları Kaynakçası:
 • ACIPAYAMLI, Orhan, “Türk Halk Edebiyatında Al ve Al-Kadını Üzerine Araştırmalar”, DTCF Dergisi, Cilt 19, Sayı 3-4, Ankara 1961, s. 165-176. (Bu makalenin pdf’si internette var, dili Almanca ama bir kısmı Türkçe özet)
 • AÇA, Mustafa, “Türk Halk İnanışlarında Tekinsiz Mekan Algısı ve Doğu Karadeniz Bölgesi Memoratlarına Yansımaları“, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 55, Şubat 2018, s.5-20.
 • ANADOL, Cemal, Tarihten Günümüze Kadar Doğu ve Batı Kültürlerinde Halk İnanışları (Büyü-Sihir-Tılsım-Cin Çarpması), Bilge Karınca Yayınları, İstanbul 2006.
 • ANOHİN, Andrey Viktoroviç, Altay Şamanlığına Ait Materyaller, çev. Zekeriya Karadavut, Jannet Meyermanova, Kömen Yayınları, Konya 2006.
 • ARSLAN, Ahmet Ali, “Türk Şamanizminin Kaynağına Doğru”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, Konya 2005, s. 57-74.
 • ATALAY, Besim, Divan-ı Lügati’t-Türk Tercümesi, Cilt 3, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1998.
 • ATNUR, Gülhan, “Anadolu, Tatar (Kazan) ve Başkurt Türklerinin Masallarında İnsan Yeme (Yamyamlık) Motifi”, Karadeniz, Sayı 9, 2011, s. 132-151.
 • BAKIR, Emine, İNCİ Halide, ALAN, Sultan, GÖKYILDIZ, Şule, ELMAS, Elif, “Adana’da Albasması İnanışı ve Geleneksel Uygulamalar”, Lokman Hekim Journal, Cilt 1, Sayı 1, Adana 2011, s. 13-18.
 • BALABAN, Tuğrul, “Amasya Efsane, Menkabe ve Memoratları (Derleme-İnceleme-Metin)”, (Basılmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2013.
 • BARDAKÇI, Murat, “Efsaneye Göre Fırtınanın Âlâsını Türkler Yapardı”Hürriyethttp://www.hurriyet.com.tr/gundem/9896885.asp, (Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008-Erişim Tarihi: 1 Şubat 2015).
 • BAŞÇETİNÇELİK, Ayşe, “Adana Halk Kültüründe Albasması – Alkarası”, Adana Halk Kültüründe Doğum-Evlenme-Ölüm, Altın Koza Yayınları, Adana 2009. (İnternette pdf olarak mevcut bu makale)
 • BAŞGÖZ, İlhan, Folklor Yazıları, Adam Yayınları, İstanbul 1986.
 • BAYAT, Fuzuli, Türk Kültüründe Kadın Şaman, Ötüken Yayınları, İstanbul 2012.
 • BAYRI, Mehmet Halit, İstanbul Folkloru, İstanbul 1947.
 • BEYDİLLİ, Celal (Memmedov), “Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine İnanma (İye İnancı)”, Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 330-337.
 • ____, Türk Mitolojisi-Ansiklopedik Sözlük, Yurt Yayınları, Ankara 2005.
 • BİLGİN, Azmi, “Gök Tanrısı Terimi Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Aralık 2005, s. 189-197.
 • BİTİK, Başak Öztürk, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesinde Cadı, Obur, Büyücü Anlatıları ve Kurgudaki İşlevleri”Milli Folklor, Yıl: 23, Sayı 92, 2011, s. 64-71.
 • BORATAV, Pertev Naili, Türk Mitolojisi: Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi, BilgeSu Yayınları, Ankara 2012.
 • BOZKURT, Nebi, “Peri”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 34, İstanbul 2007, s. 232-233.
 • BULUÇ, Sadettin, “Şamanizm”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 11, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul 1993, s. 310-335.
 • ____, “Şamanizm Menşei ve İnkişafı Hakkında”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 2, Sayı 3-4, İstanbul 1948, s. 277-288.
 • CAFEROĞLU, A., “Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda Saklanan İki Şaman Tanrısı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Ankara 1956, s. 65-75.
 • ÇELİK, Adil, “Türk Toplumunun Sözel Belleğindeki Al Karısı Tasarımları Üzerine”, Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Kesit Yayınları, Ankara 2018, s. 71-86. (İnternette mevcut bu makale)
 • ÇERİBAŞ, Mehmet, “Türklerde Demirciler ve Şamanlar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı 42, Ankara 2007, s. 1-10.
 • ÇETİN ZARİPOVA, Çulpan, “Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar (İyeler ve Yaratıklar”, Bilig, Sayı 43, Güz 2007, s. 1-32.
 • ÇEVİRME, Hülya, SAYAN, Ayşe, “Alkarısı İnanmaları ve Bilim”, Milli Folklor, 65, Bahar 2005, s. 67-72.
 • ÇİRKİN, Sergen, Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2019.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.
 • ____, YILDIRIM, Nimet, TÖKEL, Ali Dursun, TEKİN, Gönül, DOĞAN, Mehmet Can, Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013.
 • ÇORUHLU, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2010.
 • ____, Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 2019.
 • ____, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi I-II, Ötüken Yayınları, İstanbul 2019.
 • DAVLETOV, Timur, Şaman-Doğa’nın Şifası Uyanınca, Asi Kitap, İstanbul 2017.
 • DEMREN, Özlem, “Türk Kültüründe Bir Korku Kültü Olarak Sivas’ta Alkarısı ve Albasması İnanışı”, Antropoloji, Sayı 36, Aralık 2018, s. 1-27.
 • DİRENKOVA, Nadejda Petrovna, Altay ve Teleüt Türklerinde Şamanizm, çev. Attila Bağcı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2014.
 • DİRİER, Ürün, “Türkler Nelerden Korkar”, Yeni Aktüel, S. 131, 10-16 Ocak, İstanbul 2008, s. 60-63.
 • DUMAN, Mustafa, Türk Halk Anlatmalarında Olumsuz Tipler: Mit Destan ve Halk Hikayesi, Karakum Yayınları, Ankara 2020.
 • DOĞAN, Ahmet, “İslamiyet’ten Önceki Türk İnancına Dair”Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 305-319.
 • DUVARCI, Ayşe, “Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar”, Bilig, Sayı: 32, Kış/2005, s. 125-144.
 • EBERHARD, Wolfram, Çin’in Şimal Komşuları, çev. Nimet Uluğtuğ, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1996.
 • EKİCİ, Metin, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayıncılık, Ankara 2018.
 • ESEN, Melike, “Kam-Şaman Tipi ile Alevilikteki Dede Tipi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Sivas-Yıldızeli Örneği)”, (Yüksek Lisans Tezi), Samsun 2010.
 • ESİN, Emel, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2005.
 • EYÜBOĞLU, İsmet Zeki, Anadolu İnançları, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1998.
 • ____, Anadolu Büyüleri, Derin Yayınları, İstanbul 2004.
 • ____, Cinci Büyüleri Yıldızname, Derin Yayınları, İstanbul 2014.
 • GÖMEÇ, Saadettin Yağmur, Şamanizm ve Eski Türk Dini, Berikan Yayınevi, Ankara 2011.
 • ____, “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 1998, s. 38-50.
 • GÜNGÖR, Harun, “Eski Türklerde Din ve Düşünce”, Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 261-282.
 • HANÇERLİOĞLU, Orhan, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1975.
 • HARVA, Uno, Altay Panteonu-Mitler, Ritüeller, İnançlar ve Tanrılar, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2015.
 • HEİNZ von, Anette, KUR, Frieder, Gizli Bilimler Ansiklopedisi, çev. Bülent Atatanır, Omega Yayınları, İstanbul 2004.
 • HİSAMETDİNOVA, F. G., ŞARİPOVA, Z. J., “Başkurt Demonolojisi (Şeytan Bilimi) Terimleri”, çev. Burçak Okkalı, Türk Dünyası, Sayı 37, Türk Dil Kurumu, Ankara 2014, s. 33-40.
 • HÜSEYN KIZI, Nezaket, “Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri”, Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 338-344.
 • İÇEL, Hatice, “Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri”, Turkish Studies, Cilt 6, Sayı 3, Yaz 2011, s. 895-902.
 • İNAN, Abdülkadir, Eski Türk Dini Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1976.
 • ____, Tarihte ve Bugün Şamanizm-Materyaller ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1986.
 • ____, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 392-399.
 • İNAYET, Alimcan, ÖGER, Âdem, “Uygur Türklerinin Mitolojik, Dini ve Tarihi Kadın Kahramanları Üzerine”, Turkish Studies, Cilt 4, Sayı 3, Bahar 2009, s. 1183-1198.
 • ____, “Uygur Şamanları ve Pratikleri Üzerine”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2013, s. 43-55.
 • KABAK, Turgay, “Rize Yöresindeki Obur ve Cadı ile İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi (Sempozyum Özel Sayısı), Cilt 7, Sayı 2, Trabzon 2016, s. 309-323.
 • KALAFAT, Yaşar, Altaylar'dan Anadolu'ya Kamizm - Şamanizm, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2004.
 • ____, ABDURREZAK, Ali Osman, Oğuz Boylarından Kızıklar ve Halk İnançları, ASAM, 2020.
 • ____, Mitostrateji 2 Atayurt’tan Anayurt’a Türk Halk İnançları, ASAM, 2020.
 • ____, ABDURREZAK, Ali Osman, Mitostrateji 3 Türk Halk İnançlarında Kara İyeler (Cin – Albıs – Al Ruhu – Al Karısı), ASAM 2020.
 • ____, ABDURREZAK, Ali Osman, Mitostrateji 4 Anadolu Türk Halk Kesimlerinden İnanç Örnekleri, ASAM, 2020.
 • ____, Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YAYINLARI, 1995.
 • ____, Yaşayan Türk Halk İnanlarında Büyü 1, ASAM, 2020.
 • ____, Yaşayan Türk Halk İnanlarında Büyü 2, ASAM 2020.
 • ____, Kodlar-Kültler -1 Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları, Berikan Yayınevi, 2009.
 • ____, İslamiyet ve Türk Halk İnançları Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Berikan Yayınevi, 2009.
 • ____, Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları, Berikan Yayınevi, 2017.
 • ____, MAKAS, Zeynelabidin, Aras Vadisinde Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları, Berikan Yayınevi, 2017.
 • ____, Türk Halk Edebiyatından Türk Halk İnançlarına, Berikan Yayınevi, 2015.
 • ____, Türk Mitolojisinde Kurt, Berikan Yayınevi, 2012.
 • ____, Türk Kültürlü Halklarda Mitik-Mistik Kavşakta Yer, Berikan Yayınevi, 2015.
 • ____, Türk Kültür Coğrafyasında Kafkas Halk İnançları, Berikan Yayınevi, 2017.
 • ____, AKSOY, Mustafa, KAYA, Adnan Menderes, Avşar Kültür Coğrafyası ve Halk Kültürü, Berikan Yayınevi, 2013.
 • ____, Türk Kültürlü Halklarda Orta Asya'dan Orta Doğu'ya İnanç Göçü, Berikan Yayınevi, 2010.
 • ____, GÜNGÖR, Betül, Türk Kültürlü Halklarda Türk-Tatar Halk İnançları, Berikan Yayınevi, 2010.
 • ____, BAYATLI, Necdet Yaşar, Türk Kültürlü Halklarda Alkışlar-Kargışlar, Berikan Yayınevi, 2011.
 • ____, MURATOĞLU, Malik, TÜRKOĞLU, Cevdet, Türk Halk İnançları Özbekistan Anadolu Karşılaştırmalı, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI, 1996.
 • ____, Memoratlar-Astral Dünya Mitolojik Boyut, Berikan Yayınevi, 2018.
 • ____, Kut, Berikan Yayınevi, 2018.
 • ____, Azerbaycan-İran-Anadolu-Irak Halk İnançları Hattı, Berikan Yayınevi, 2012.
 • ____, Türk Kültürlü Halklarda Mitik-Mistik Kavşakta Su, Berikan Yayınevi, 2015.
 • ____, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Berikan Yayınevi, 2010.
 • ____, Tematik Halk İnanmaları Türk Kültürlü Halklarda, Berikan Yayınevi, 2010.
 • ____, Cuci Kültür Coğrafyasında Karşılaştırılmalı Türk Moğol Halk İnanmaları, Berikan Yayınevi, 2013.
 • ____, Türk Halk İnanmalarından Hayvan Üslubu'nda Mitolojik Devridayım-1, Berikan Yayınevi, 2013.
 • ____, Türk Halk İnançlarında Hayvan Üslubunda Mitolojik Devridayım-2, Berikan Yayınevi, 2015.
 • KAFESOĞLU, İbrahim, “Eski Türk Dini”, Türkler, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 290-304.
 • Kaşgarlı Mahmud, Dîvanu Lugâti’t-Türk, haz. Ahmet B. Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2014.
 • KIRGİ, Salim Fikret, Osmanlı Vampirleri-Söylenceler Etkileşimler Tepkiler, İletişim Yayınları, İstanbul 2018.
 • KIZILOĞLU, Müjdat, “Tortum ve Köylerinden Derlenen Memoratlar Üzerine”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2013.
 • KÖPRÜLÜ, M. Fuat, “Türk-Moğol Şamanizminin Tasavvufi İslam Tarikatları Üzerindeki Tesiri”, (çev. Ferhat Tamir), Bilig, Sayı 1, Bahar 1996.
 • KSENEFONTOV, Gavriil Vasilyeviç, Yakut Şamanlığı, çev. Attila Bağcı, Kömen Yayınları, Konya 2011.
 • KÜÇÜK, Abanoz, “Doğu Karadeniz Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalarında Cadı/Obur”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun 2011, s. 123-136.
 • KÜÇÜK, Abdurrahman, “Alkarısı”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1989, s. 469.
 • MELIKOFF, Irene, Uyur İdik Uyardılar / Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, Demos Yayınları, İstanbul 2009.
 • OCAK, Ahmet Yaşar, Alevi ve Bektaşi İnanışlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
 • ____, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul 2018,
 • ____, “Türkiye Selçukluları ve İslam”, Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Uygarlığı-I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 443-458.
 • ____, Selçuklular Osmanlılar ve İslam-Tespitler Problemler Öneriler, Timaş Yayınları, İstanbul 2017.
 • ____, Osmanlı Sufiliğine Bakışlar Makaleler-İncelemeler, Timaş Yayınları, İstanbul 2011.
 • ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi (2 cilt) Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014.
 • ÖGER, Âdem, GÖNEL, Tuğba, “Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi Yöntemleri”, Turkish Studies, Cilt 6, Sayı 4, Güz 2011, s. 233-248.
 • ÖNCÜL, Kürşat, “Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi”, Turkish Studies, Cilt 4, Sayı 3, Bahar 2009, s. 1183-1198.
·         POLAT, İrfan, Türk Masal ve Efsanelerinde Olağanüstü Güçler ve Varlıklar-Türkiye Sahasının Demonoloji ve Diabolojisi, Selenge Yayınları, İstanbul 2020.
·         ROUX, Jean Paul, Altay Türklerinde Ölüm, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1999.
·         ____, Eski Türk Mitolojisi, BilgeSu Yayıncılık, Ankara 2011.
 • SARPKAYA, Seçkin, Türklerin Şeytani Masalları-Türk Masal ve Efsanelerinde Demonik Varlıklar, Karakum Yayınevi, Ankara 2017. (Ayrıca Academia’daki makaleleri: https://ege.academia.edu/Se%C3%A7kinSarpkaya)
 • ____, Türk Mitolojisinde Erlik, http://frpnet.net/makaleler/turk-mitolojisinde-erlik
 • SİNMEZ, Çağrı Sağlar, ASLIM, Gökhan, "İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme", Bilig, Sayı 81, Bahar 2017, s. 205-232.
 • SCOGNAMİLLO, Giovanni-ARSLAN, Arif, Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Cinler, Karizma Yayınları, İstanbul 2003.
 • ____, Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Şeytan, Karizma Yayınları, İstanbul 2000.
 • ____, Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Büyü, Karizma Yayınları, İstanbul 2000.
 • ____, İstanbul Gizemleri, Bilge Karınca Yayınları, İstanbul 2006.
 • ŞAH, İdris, Doğu Büyüsü, çev. Osman Yener, Say Yayınları, İstanbul 1996.
 • ŞAHİN, M. Süreyya, “Cin”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul 1993, s. 5-8.
 • ŞENER, Mete, Tılsım ve Büyü Nasıl Bozulur?, Derin Yayınları, İstanbul 2001.
 • ŞEŞEN, Ramazan, İbn Fadlan Seyahatnamesi, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2010
 • ____, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2001.
 • ŞİBLÎ, Bedreddin Muhammed bin Abdullah, Cinlerin Esrarı, çev. Muhammed Ferşad, Ferşat Yayınları, İstanbul 1974.
 • ŞİMŞEK, Esma, “Çukurova'da Anlatılan "Alkarısı" Efsanelerinin Türk Efsaneleri İçerisindeki Yeri“, (Sempozyum Bildirisi), 1. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, 21-23 Kasım 1990 Adana.
 • ŞİMŞEK ŞİŞMANOĞLU, Şehnaz, "Türkçe ve Yunanca Kaynaklarda Karakoncolos/Kalikancaros İnancı", Millî Folklor, Sayı 120, 2018, s. 184-197.
 • ŞİRİN, Turgay, “Metafizik Varlıklardan Cinlere İnancın Psiko-Sosyal Boyutları”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı, İstanbul 2006.
 • TANYU, Hikmet, “Büyü”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1992, s. 501-506.
 • ____, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1968.
 • ULUĞ, Nimet Elif, Osmanlı'da Batıl İtikatlar ve Büyü, Doğan Kitap, İstanbul 2017.
 • VEREN, Ergün, Kocakarı Soğuklarından Zemheriye Anadolu Halk Takvimi, Doğan Kitap, İstanbul 2019.
·         YALTIRIK, Mehmet Berk, SARPKAYA, Seçkin, Türk Kültüründe Vampirler-Oburlar, Yalmavuzlar ve Diğerleri, Karakum Yayıncılık, Ankara 2018.
 • ____, “Türk Kültüründe Hortlak-Cadı İnanışları“, Tarih Okulu Dergisi, Sayı XVI, İzmir 2013, s. 187-232.
 • “Üç Harflilere Dair-1. Bölüm“, Kahramangiller, 22 Eylül 2016, http://kahramangiller.com/genel/uc-harflilere-dair-1-bolum/
 • “Üç Harflilere Dair-2. Bölüm“, Kahramangiller, 4 Ekim 2016, http://kahramangiller.com/genel/uc-harflilere-dair-2-bolum/
 • ____,“Üç Harflilere Dair-3.Bölüm“, Kahramangiller, 11 Ekim 2016, http://kahramangiller.com/genel/uc-harflilere-dair-3-bolum/
 • ____, “Alkarısı Nasıl Cin Oldu“, Kahramangiller, 21 Şubat 2017, https://kahramangiller.com/genel/alkarisi-nasil-cin-oldu/
 • ____,“Rumeli’nin Hortlak Gelinleri“, K24, 1 Kasım 2018, https://t24.com.tr/k24/yazi/rumelinin-hortlak-gelinleri,1997
 • YELOĞLU, Nemika, “Kütahya ve Çevresinde Memorat Tasarımı”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 2009.
 • YILDIZ, Naciye, “Sibirya Türklerinin Mitoloji ve İnançlarında Kötü Ruhlar”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 4, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara 2008, s. 84-93.
 • YILMAZ, Nuran, “11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanü Lügati’t-Türk’teki Yansımaları”, Turkish Studies, Cilt 3, Sayı 4, Yaz 2008, s. 1001-1035.
 • YÖRÜKAN, Yusuf Ziya, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri-Şamanizm, Ötüken Yayınları, İstanbul 2019.

4 Haziran 2020 Perşembe

Türk İstihbarat Tarihi ve Teşkilat-ı Mahsusa'yla İlgili Kaynaklar ve Takip Edilebilecek Hesaplar, KanallarTürk İstihbarat Tarihi, Teşkilat-ı Mahsusa, Kaynak Öneriler ve Takip Edilebilecek Kanallar yayınında bahsi geçen kitapların ve hesapların listesi (Yayındaki sıralamaya göre):

·         Yavuz DELİBALTA-Selçuklularda İstihbarat
·         Emrah Safa GÜRKAN- Sultanın Casusları-16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları
·         Ahmet YÜKSEL- II. Mahmud Devrinde Osmanlı İstihbaratı
·         Ahmet YÜKSEL- Sınırdaki Casus-Osmanlı Topraklarında Bir Rus Ajanı: Kafkasyalı Mehdi Kulu Şirvani
·         Ahmet YÜKSEL- Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı
·         Gültekin YILDIZ- Osmanlı Devleti’nde Askeri İstihbarat (1864-1914)
·         Emre Gör- Abdülhamid Döneminde İstihbarat-Mutlakıyetten Meşrutiyete İmparatorluğun Haber Alma Faaliyetleri 1876-1909
-Mehmet Zahit YILDIRIM-Osmanlı Devletinde Jurnal Teşkilatı (1835-1860)
·         Faiz DEMİROĞLU-Abdülhamid’e Verilen Jurnaller
·         Asaf TUGAY-İbret: Abdülhamid’e Verilen Jurnaller ve Jurnalciler I-II
·         Emre GÖR-II. Abdülhamid'in hafiye teşkilatı ve Teşkilat hakkında bir risale örneği: "Hafiyelerin listesi”
·         Kazım KARABEKİR-Gizli Harp İstihbarat
·         Von Kievich-İstihbarat (1927, Eski harflerle)
·         Şükrü URAS-Yahya Kaptan
·         Fethi ALİKOÇ-Balkan Komitacılarından Behçet Ziya Vardar’ın 1914 Makedonya Hatıratı
·         Tahsin UZER-Makedonya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi
·         İhsan ILGAR-Balkanlarda Bir Gerillacı-Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Bey’in Anıları
·         Bekir Fikri (Grebene)-Balkanlarda Tedhiş ve Gerilla: Grebene
·         Ömer Fevzi-Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini (haz. Ali GÜNEŞ)
·         Turgut GÜRER- Komitacı-BJK’nin Kurucusu Fuat Balkan’ın Anıları
·         Abdürrahim DEDE- Balkanlarda Türk İstiklal Hareketleri
·         Bülent YILDIRIM- Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918)
·         Ali GÜNEŞ-Gayrinizami Harp-Balkan Harbi’nde Komita, Çete, Jandarma ve Milisler (1912-1913)
·         İsmail PEHLİVAN-Osmanlı ve Genelkurmay Arşivleri Işığında Osmanlı’da Terör-Bulgar Komitacıları ve Balkanlardaki İhtilal Faaliyetleri
·         Necmettin ALKAN- Ortadoğu’da Casuslar Savaşı: Nili
·         Taha Niyazi KARACA- Sınırları Çizen Kadın İngiliz Casus Gertrude Bell
·         Hüseyin Aziz AKYÜREK, İstihbarat Savaşları-Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Lübnan’da Casusluk Faaliyetleri (haz. Polat SAFİ)
·         Arif Cemil (DENKER)- Teşkilat-ı Mahsusa: Kafkasya ve Balkanlarda Operasyonlar (haz. Erhan ÇİFCİ)
·         Mehmet BİLGİN, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu ve Operasyonları
·         Ahmet TETİK- Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi-Cilt 1: 1914-1916 ve Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi-Cilt 2: 1917
-        Çağdaş YÜKSEL - Teşkilat-ı Mahsusa ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki Faaliyetleri
·         Benjamin C. FORTNA-Kuşçubaşı Eşref (çev. Selçuk UYGUR)
·         Philip H. STODDARD-Teşkilat-ı Mahsusa (çev. Tansel DEMİREL)
·         Benjamin C. FORTNA - Kuşçubaşı Eşref’in Eşi Pervin’in Savaşı (çev. Hatice AYDIN)
·         Serdar YURTSEVER-Milli Mücadele Dönemi İstihbarat Faaliyetleri-Örnek Olay İncelemeleri (1919-1922)
·         Recai SANAY-Türk Casusu İngiliz Kemal Milli Mücadelede
·         Süleyman TEKİR-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Jandarma Kuruluş Teşkilat ve Mücadele (1903-1938)
·         İbrahim Ethem (AKINCI)-Demirci Akıncıları

Türk İstihbarat Tarihi ve Teşkilat-ı Mahsusa Araştırmalarına Dair Takip Edilebilecek Hesapların Listesi (Yayındaki sıralamaya göre):
·         Kronik Kitap'tan çıkan Gizli Teşkilatlar Serisi'nin editörü, Gayrinizami harp ve istihbarat tarihi uzmanı Dr. Polat Safi’nin Twitter hesabı:  https://twitter.com/polat_safi   ve bu konuları anlattığı “İki Kişinin Bildiği” adlı Youtube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UC1otaF_z_980P6XTtxk3Gvw/
·         Yakın Çağ Tarihi/İstihbarat Tarihi uzmanı, Ahmet Yüksel- https://twitter.com/ahmetarih
·         Askeri Tarih/Gayr-i Nizami Harp uzmanlarından Süleyman Tekir- https://twitter.com/bysuleymantekir
·         Milli Mücadele dönemiyle ilgili, özellikle Batı Anadolu başta olmak üzere çete harpleriyle ilgili de paylaşımlar yapan Demirci Akıncısı-İbrahim- https://twitter.com/demirciakincisi
·         Balkan komitacıları ve Balkanlarda çete harpleri ile ilgili araştırmalar yapan İsmail Pehlivan: https://twitter.com/PehlivanOgluuu
·         Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı dönemi gayrinizami harp, çete harbi araştırmacısı Ali Güneş: https://twitter.com/ali__gunes
·         Sultanın Casusları ve Sultanın Korsanları kitaplarının müellifi Emrah Safa Gürkan: https://twitter.com/jeandpardaillan
·         Askeri Tarihçi Erhan Çifci: https://twitter.com/dunyaharptarihi
·         Askeri Tarih ve İstihbarat Tarihi doktora araştırmacısı Yusuf Ali Özkan: https://twitter.com/yaliozkan
·         I. Dünya Savaşı ve Sonrası Türk-Arap İlişkileri üzerinde çalışan Doç. Dr. Gülsüm Polat: https://twitter.com/Gulsum_Polat_
·         İstihbarat tarihi ve I.-II. Dünya Savaşları dönemine yönelik çalışmaları olan tarih hocası İlkin Başar Özal: https://twitter.com/ilkinbasarozal - İlkin Başar Özal’ın Youtube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCj-kEyWvXW_Nofzz8vj8BTQ/
·         Askeri Tarihçi Gültekin Yıldız: https://twitter.com/muverrih1826
·         Harp Coğrafyası ve Askeri Yerbilimleri konularında çalışmaları olan, Milli Mücadele dönemine yönelik saha araştırmaları yapan Dr. Selim Erdoğan: https://twitter.com/SakaryaSavasi -Dr. Selim Erdoğan’ın Harp Coğrafyası Araştırmaları Youtube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCwRsmx1wwIlae-xS-ZWZQ2g
·         Askeri Tarih ve İstihbaratla alakalı İngilizce Intelligence & National Security adlı dergi: https://twitter.com/IntelNatSecJnl
·         Askeri Tarih ve İstihbarat tarihiyle alakalı İngilizce North American Society for Intelligence History adlı oluşum: https://twitter.com/SocIntelHist
·         Osmanlı dönemi çete muharebeleri üzerine çalışan doktora öğrencisi Arda Akıncı: https://twitter.com/ardakinci